Tại sao có thông điệp "không có mạng hoặc điện thoại bị tắt", hoặc "cho phép định vị/GPS bị tắt"?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.